Petíciós adatkezelési tájékoztató

A Polgári Válasz Mozgalom adatkezelési tájékoztatója a “A 2021. évben a nyugdíjprémiumra szánt összegből az állam hallgatói prémiumot folyósítson, emelje a hallgatói ösztöndíjakat, szociális támogatásokat, a fiatal oktatók fizetését, és vezesse be a hallgatói SZÉP-kártyát!” című petícióhoz.

A Polgári Válasz Mozgalom (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével kívánja biztosítani a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintett tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

Az adatkezelés folyamata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR.) szerint történik.

1.  Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Polgári Válasz Mozgalom

Adatkezelő székhelye: 6300 Kalocsa, Hosszú Antal utca 29/B.

Adatkezelő általános e-mail címe: info@polgarivalasz.hu

Adatkezelő nyilvántartási száma: 03-02-0003901

Adatkezelésért felelős személy: Bencsik János

Adatkezelésért felelős személy e-mail címe: adatvedelem@polgarivalasz.hu

2. Az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés jogalapja és időtartama:

2.1. Az adatkezelés célja: az érintett aláírásával hozzájárul az általa önkéntesen megadott adatok – vezeték- és keresztnév, e-mail cím, valamint a lakcím tekintetében a település neve – kezeléséhez a petíció támogatása céljából. A petíció lezárultával, de legkésőbb 2021. június 30. napján ezen adatok törlésre kerülnek.

2.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésének tilalmára a GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást. Az érintett az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulását – jelen tájékoztató megismerését követően – a petíció kitöltésekor az adatkezelési célnak megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével adhatja meg. Az érintett az adatkezeléshez nem köteles hozzájárulni, azonban ennek hiányában az adatkezelés célja sem tud megvalósulni, így a hozzájárulása nélkül az érintett nem tudja támogatni a petíciót. Ahhoz, hogy az érintett adatait az Adatkezelő kezelni tudja, az érintettnek el kell fogadnia az Adatkezelő általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóját, amely a https://polgarivalasz.hu/peticios-adatkezelesi-tajekoztato/ elérhetőségen érhető el.

3. Hozzáférés az adatkezelő által kezelt adatokhoz

3.1. Az Adatkezelő bizalmasan kezeli az adatokat, azokhoz – a hatósági vagy bírósági megkeresés kivételével – az Adatkezelő adatkezelési célt végrehajtó tagjai férhetnek hozzá.

3.2. Az adatkezelő adatkezelési célt végrehajtó tagjai titoktartási kötelezettséget vállalnak a megismert személyes adatokra vonatkozóan. Az Adatkezelő csak az általa folytatott adatkezelésért tud felelősséget vállalni, a harmadik személynek átadott személyes adatok vonatkozásában a hatályos adatvédelmi szabályok betartásáért az adott harmadik személy felel.

4. Az adatkezelés időtartama

4.1. Adatkezelő az adatokat a petíció összesítéséig – azaz a kitöltők végső számának helyes megállapításáig, az aláíróknak az ennek során szükséges, egymástól való megkülönböztetéséig -, vagy az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb 2024. december 31. napjáig kezeli.

5. Az érintett rendelkezése a személyes adatairól

5.1. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is bármikor visszavonhatja. Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató és a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások szerint kérelmezheti az Adatkezelőnél a rá vonatkozóan kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

5.2. Az érintettet az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében foglaltak szerint megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

5.3. Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében meghatározott esetekben bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen, amely esetén az Adatkezelő a tőle elvárható mértékben közreműködik az érintettel.

5.4. A hozzájárulás visszavonása vagy korlátozása és a helyesbítés esetén az ezzel érintett személyes adatokat az Adatkezelő törli, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása vagy korlátozása és a helytelen adat törlése az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

5.5. A helyesbítés körében az érintett kérésére az Adatkezelő kijavítja az érintett által megadott személyes adatait, ha azok esetleg hibásan, pontatlanul kerültek rögzítésre.

5.6. Az érintett jogosult hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, ezért az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az érintett részére arra vonatkozóan, hogy
• személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
• pontosan mely személyes adatait (milyen személyes adat kategóriákat) kezeli,
• azok milyen célból kerülnek kezelésre, és
• a személyes adatai tárolásának az időtartamáról illetőleg ezen időtartam meghatározásának szempontjairól.

6. Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogainak érvényesítése

6.1. A fenti információs önrendelkezési jogainak gyakorlása esetén az érintett az erre vonatkozó kérelmét az adatvedelem@polgarivalasz.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő levelezési címére (6300 Kalocsa, Hosszú Antal utca 29/B.) küldheti meg.

6.2. Az érintett emellett személyes adatainak jogellenes kezelése esetén emiatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) mint felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be.

6.3. Az érintettet továbbá megilleti az illetékes bírósághoz – azaz a lakóhelye vagy székhelye szerinti törvényszékhez – fordulás joga is.