Adatkezelési tájékoztató a „Fejlesztéseket a Határ úton!” című petícióhoz

Adatkezelő megnevezése: Polgári Válasz Mozgalom

Adatkezelő székhelye: 6300 Kalocsa, Hosszú Antal utca 29/B.

Adatkezelő általános e-mail címe: info@polgarivalasz.hu

Adatkezelő képviselője: Bencsik János elnök

Adatkezelésért felelős személy: Bencsik János elnök

Adatkezelésért felelős személy e-mail címe: adatvedelem@polgarivalasz.hu

A Polgári Válasz Mozgalom (továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató időbeli hatálya 2021. november 12. napjától visszavonásig tart.A „Fejlesztéseket a Határ úton!” című kampány adatkezelése:

Az Adatkezelő aláírásgyűjtő kampányt indít, amelynek célja, hogy a debreceni városvezetés sürgősen tegye biztonságossá a Határ utat megfelelő szélességű úttesttel, új aszfaltréteggel, gyalog- és kerékpárúttal, valamint közvilágítással. A Határ út egy gyér forgalmú út volt, ahol korábban főként mezőgazdasági járművek közlekedtek. Az ipari park létrejöttével azonban többszörösére növekedett a forgalom, ám az utat nem tették rendbe. Most hatalmas az átmenő forgalom, rengeteg kamionnal. Az út mentén, illetve a környező utcákban lakók pedig sem gyalogosan, sem kerékpárral nem mernek közlekedni, mert se járda, se kerékpárút nincs, az út minősége pedig kritikán aluli. Ezen szeretnénk változtatni mihamarabb, a környéken lakók érdekeit szem előtt tartva.

A programot bármely személy támogathatja, aki a céljával egyetért. Az Adatkezelő kezeli az érintett vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, valamint a lakcíme tekintetében a településnevet. Az Adatkezelő az adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásával kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amelyről az érintetteket az Adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja. Jelen tájékoztató az Adatkezelő honlapján fellelhető.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés politikai kampány része, így az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás politikai véleménynek minősülhet, vagy abból az érintett politikai véleménye kikövetkeztethető. Ezért adatkezelő az általa kezelt adatokat különleges személyes adatként kezeli, és erre felhívja az érintettek figyelmét is.A petíció támogatásával kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: A „Fejlesztéseket a Határ úton!” című petíció társadalmi hatásának növelése, a kampányban kitűzött céllal kapcsolatos társadalmi nyomásgyakorlás.

Kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, valamint a lakcím tekintetében a településnév.

Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelésének joglapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre utaló személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása.

Adattárolás időtartama: Adatkezelő az adatokat a petíció összesítéséig – azaz a kitöltők végső számának helyes megállapításáig, a támogatóknak ennek során szükséges, egymástól való megkülönböztetéséig -, vagy az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb 2024. december 31. napjáig kezeli.

Adattárolás módja: elektronikusan.

Érintetti jogok: Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog).

Automatizált döntéshozatal: nincs.Az adatkezelés szabályai:

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így az Adatkezelő eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését és kezelését a jogszabályokra figyelemmel és a legnagyobb biztonsági intézkedések mellett végzi. Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatok gyűjtését kizárólag az Adatkezelő tagjai, vagy az adatkezelésért felelős személy által írásban meghatalmazott személyek végezhetik. Az adatokat magáncélra senki nem használhatja fel, az összegyűjtött adatokat haladéktalanul kötelesek átadni az adatkezelésért felelős személy részére.

Az adatkezelésért felelős személy az adatokat úgy köteles tárolni, hogy ahhoz más, illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.Jogérvényesítési lehetőségek:

A GDPR. alapján az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan, valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett a nyilvántartott adatokról másolatot is kérhet (hozzáférési jog). A tájékoztatás kérhető e-mail útján az adatvedelem@polgarivalasz.hu e-mail címen és az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti a jogosulttól származónak, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint a jogosulttól származónak, ha azt az érintett általa megadott és így Adatkezelő által kezelt e-mail címéről küldik vagy személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolja.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett személyes adataihoz fűződő joga olyan alapjog, amelynek az adatkezelés egésze során érvényesülnie kell. Ezért a GDPR. alapján az ott meghatározott feltételeknek megfelelően az érintett jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni az Adatkezelőtől, illetve a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módokon. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi módosított, vagy törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettnek bármilyen kérdése, aggálya vagy kifogása merülne fel, lehetősége van ezt az adatvedelem@polgarivalasz.hu e-mail címre, vagy postai úton a fentiek szerint küldött üzeneten keresztül az Adatkezelőnek jelezni. Ez a leggyorsabb és legegyszerűbb módja lehet a kérdések, aggályok és kifogások rendezésére.

Az érintettnek lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) panaszt tenni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítse érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. Az érintett választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.Budapest, 2021. november 12.